เกี่ยวกับ โปรแกรมประยุกต์และจัดทำฐานข้อมูลข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฏกระทรวงผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง
               กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม มาตราส่วน 1:4,000 ให้เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมประยุกต์สืบค้นข้อมูลข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ ที่ต้องการสอบถามข้อกำหนดการใช้ที่ดินในเขตผังเมืองรวมก่อนการดำเนินการใดๆ ในเขตที่ดินของตนเองในเบื้องต้น

                ชุดข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบผังเมืองรวมนั้นๆ ชั้นข้อมูลเขตการปกครองจัดทำจากข้อมูลทุติยภูมิเป็นแนวเขตโดยประมาณไม่ถือเป็นเขตที่ใช้อ้างอิงตามกฎหมาย

                กรมโยธาธิการและผังเมืองสงวนลิขสิทธิ์การนำส่วนใดๆ ของฐานข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมนี้ไปเผยแพร่หรือดัดแปลงเชิงพาณิชย์ หากพบกรุณาแจ้งและอ้างอิงที่มา ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบที่ itc@dpt.go.th
รู้จัก แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกประเภทท้ายกฏกระทรวง
1. ขยาย-ย่อแผนที่ คลิกปุ่มลูกศรขึ้น เพื่อขยายแผนที่ให้ใหญ่ขึ้น และคลิกปุ่มลูกศรลงเพื่อย่อแผนที่ให้เล็กลง
2. หน้าต่างข้อมูล คลิกเลือกผังที่ต้องการ เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผังนั้น และสามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วย
3. รูปแบบแผนที่ คุณสามารถเลือกรูปแบบแผนที่ที่ต้องการ
4. แสดงชื่อผังเมืองที่เลือกใช้งานอยู่
5. แสดงเงื่อนไขในการเลือกผังเมืองที่ต้องการ
6. ค้นหาผังเมืองรวม
7. แสดงมาตราส่วนของแผนที่
8. แสดงภาพรวมแผนที่ทั้งระบบ
9. แสดงข้อมูลทั่วไปของผังเมืองรวม
10. แสดงชั้นข้อมูลแผนที่
11. แสดงสัญลักษณ์แผนที่
12. แสดงเครื่องมือสำหรับเลือกข้อมูลบนแผนที่
13. ค้นหาหมายเลขที่ดินที่ต้องการ