จำนวนผู้เข้าชม : 0104886
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม มาตราส่วน 1:4,000 ให้เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมประยุกต์สืบค้นข้อมูลข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ ที่ต้องการสอบถามข้อกำหนดการใช้ที่ดินในเขตผังเมืองรวมก่อนการดำเนินการใดๆ ในเขตที่ดินของตนเองในเบื้องต้น
  ชุดข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบผังเมืองรวมนั้นๆ ชั้นข้อมูลเขตการปกครองจัดทำจากข้อมูลทุติยภูมิเป็นแนวเขตโดยประมาณไม่ถือเป็นเขตที่ใช้อ้างอิงตามกฎหมาย
ภาค :
จังหวัด :
ผังเมือง :
  กรมโยธาธิการและผังเมืองสงวนลิขสิทธิ์การนำส่วนใดๆ ของฐานข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมนี้ไปเผยแพร่หรือดัดแปลงเชิงพาณิชย์ หากพบกรุณาแจ้งและอ้างอิงที่มา ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบที่ itc@dpt.go.th